Wensen of vragen? Neem contact op: 023-5284725
Traiteur-slagerij Ton & Ginny de Wit... <p>Vlees is onze passie en dat proef je!</p>

Traiteur-slagerij Ton & Ginny de Wit

Vlees is onze passie en dat proef je!


Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid

De algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen door, bestellingen bij, leveringen door en betalingen aan Traiteur-slagerij Ton & Ginny de Wit Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien dit vooraf, schriftelijk en expliciet op punten gebeurt, waarbij de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Door het accepteren van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling geeft de klant van Traiteur-slagerij Ton & Ginny de Wit te kennen deze voorwaarden te aanvaarden.

Aanbiedingen en prijzen

Aanbiedingen door en prijzen van Traiteur-slagerij Ton & Ginny de Wit zijn vrijblijvend. Traiteur-slagerij Ton & Ginny de Wit accepteert geen aansprakelijkheid voor zet- of drukfouten. Traiteur-slagerij Ton & Ginny de Wit behoudt het recht om wijzigingen in kostprijzen, valutakoersen of (wettelijke) voorschriften per direct door te berekenen. Alle geldende prijzen zijn steeds inclusief BTW en exclusief order- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

Bestellingen

Door het plaatsen van een bestelling per telefoon, post, e-mail of internet is de overeenkomst een feit. Traiteur-slagerij Ton & Ginny de Wit behoudt het recht om bestellingen zonder opgave van reden te weigeren, dan wel voorwaarden daaraan te verbinden, zoals het vragen van een vooruitbetaling.

Leveringen

Traiteur-slagerij Ton & Ginny de Wit zal steeds streven naar snelle levering van het bestelde. Opgegeven levertijden zijn echter slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de onder artikel 3 bedoelde overeenkomst te ontbinden. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden bedongen, gelden ook voor door Traiteur-slagerij Ton & Ginny de Wit ten behoeve van de levering ingeschakelde derden. De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de klant Traiteur-slagerij Ton & Ginny de Wit daarvan zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen twee (2) dagen na de aflevering, schriftelijk en gemotiveerd in kennis te stellen.

Betaling

De klant voldoet bij Traiteur-slagerij Ton & Ginny de Wit aan de verplichting, die ontstaat uit de onder punt bestellingen bedoelde overeenkomst, middels contante betaling in een van onze winkels, iDeal (internet betaling) of aan de bezorger. In het geval dat Traiteur-slagerij Ton & Ginny de Wit een factuur stuurt, zal de betaling binnen de termijn van veertien (14) kalenderdagen moeten plaatsvinden, zonder verrekening, korting en/of opschorting. Als datum van betaling geldt de datum van creditering van de bankrekening van Traiteur-slagerij Ton & Ginny de Wit.

Reclames, garantie en retourgoederen

De termijn voor reclames met betrekking tot geleverde goederen beperkt zich tot het onder punt leveringen, 3e alinea gestelde. Indien is aangetoond, dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Traiteur-slagerij Ton & Ginny de Wit de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Als garantietermijn voor geleverde producten geldt de termijn, die door de betrokken leverancier van Traiteur-slagerij Ton & Ginny de Wit wordt gegarandeerd, gerekend vanaf de datum van aflevering door Traiteur-slagerij Ton & Ginny de Wit. Binnen deze termijn vindt kosteloos vervanging plaats, zulks met in acht name van de specifieke voorwaarden van de leverancier. Retourzendingen worden in alle gevallen slechts geaccepteerd indien zij vooraf bij Traiteur-slagerij Ton & Ginny de Wit zijn aangemeld, indien zij zijn voorzien zijn van een uniek retournummer en indien de verpakking van het product onbeschadigd is. De kosten van retourzendingen komen ingeval van het onder punt reclames, garantie en retourgoederen, 1e en 2e alinea, bedoelde voor rekening van Traiteur-slagerij Ton & Ginny de Wit, in alle andere gevallen voor rekening van de klant.

Overdracht van risico en eigendom

Het risico van het geleverde gaat van Traiteur-slagerij Ton & Ginny de Wit over naar de klant, zodra de aflevering heeft plaatsgevonden. De eigendom gaat evenwel pas over, indien de klant aan al zijn onder punt betaling, 1e alinea bedoelde verplichtingen heeft voldaan.

Klantgegevens

Indien de klant aan Traiteur-slagerij Ton & Ginny de Wit opgave doet van een adres is Traiteur-slagerij Ton & Ginny de Wit gerechtigd alle bestellingen aan dat adres te verzenden met behoud van alle rechten zoals bedoeld in punt betaling. Klanten zijn verplicht (bezorg-)adreswijzigingen schriftelijk te melden aan 
Traiteur-slagerij Ton & Ginny de Wit
Raadhuisstraat 33
2101 HC Heemstede

Aansprakelijkheid

Traiteur-slagerij Ton & Ginny de Wit is niet aansprakelijk voor schade, die niet aan opzet of grove schuld van Traiteur-slagerij Ton & Ginny de Wit is toe te rekenen dan wel ontstaan is door omstandigheden die niet voor risico van Traiteur-slagerij Ton & Ginny de Wit komen. Traiteur-slagerij Ton & Ginny de Wit draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie, foto’s, folders en andere vormen van voorlichtingsmaterialen voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven. Voor handelingen en/of tekortkomingen van derden draagt Traiteur-slagerij Ton & Ginny de Wit eveneens geen verantwoordelijkheid. Traiteur-slagerij Ton & Ginny de Wit is niet aansprakelijk voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Traiteur-slagerij Ton & Ginny de Wit, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Traiteur-slagerij Ton & Ginny de Wit. Aansprakelijkheid voor schade waartegen de klant reeds is verzekerd wordt ten alle tijden door Traiteur-slagerij Ton & Ginny de Wit uitgesloten.

Diversen

De klant van Traiteur-slagerij Ton & Ginny de Wit dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten, welke rusten op de door Traiteur-slagerij Ton & Ginny de Wit geleverde producten, geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. Traiteur-slagerij Ton & Ginny de Wit garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrechten van derden. Ingeval van overmacht heeft Traiteur-slagerij Ton & Ginny de Wit het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van enige bestelling op te schorten, dan wel zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit de klant schriftelijk mede te delen en zulks zonder dat Traiteur-slagerij Ton & Ginny de Wit gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt iedere tekortkoming verstaan, die niet aan Traiteur-slagerij Ton & Ginny de Wit kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Rechten

Alle contacten en transacties met Traiteur-slagerij Ton & Ginny de Wit geschieden onder voorbehoud van alle rechten en aanspraken van Traiteur-slagerij Ton & Ginny de Wit. Niets uit uitgaven of publicaties van Traiteur-slagerij Ton & Ginny de Wit mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in digitale vorm, of openbaar gemaakt, in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Traiteur-slagerij Ton & Ginny de Wit.

Toepasselijk recht

Op alle rechtsbetrekkingen tussen Traiteur-slagerij Ton & Ginny de Wit en haar klanten is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Klachten

De klant is gehouden de goederen direct na op- of aflevering te keuren. Klachten dienen op straffe van verval van alle rechten binnen een dag na het tijdstip van aflevering van goederen, schriftelijk - of per e-mail bij Traiteur-slagerij Ton & Ginny de Wit te worden ingediend, onder de gespecificeerde opgave van de aard van de klachten ten aanzien van de afgeleverde goederen. Manco’s en bij aflevering zichtbare gebreken dienen echter binnen 6 uur na aflevering bij Traiteur-slagerij Ton & Ginny de Wit te worden gemeld, op straffe van verval van alle rechten daaruit voortvloeiende.

 

Traiteur-slagerij Ton & Ginny de Wit
Raadhuisstraat 33
2101 HC Heemstede
023-5284725
info@slagerijdewit.nl

INLOGGEN

E-mailadres
Wachtwoord

BESTELLING

Veilig betalen: iDEAL of contant